ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามการขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่

1484

       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 09.00 น. ที่ห้องประชุม วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอก ปราการ  ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามการขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่ โดยมี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ โดยเมื่อเวลา 09.30 น. พลเอก ปราการ  ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การขับเคลื่อนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในมิติของการจัดการบำบัดในชุมชน(CBTx)

       จากนั้นเวลา 13.00 น. เดินทางต่อมายังกองบังคับการควบคุมอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประชุมการขับเคลื่อนโครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยุติการก่อเหตุรุนแรง (ชุดคุ้มครองตำบล) การเตรียมความพร้อม การถ่ายโอน กองบังคับการควบคุมอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ไปยังกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ตามแผนเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

        ในการนี้ พลเอก ปราการ  ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เน้นย้ำให้กองบังคับการควบคุมอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ยุทธศาสตร์คนดี เป็นหลักในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน มีความสามารถ และทุ่มเทเสียสละในการทำงานเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า