ทหารพราน ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของชุมชนไทยพุทธ ตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน

769

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ฯ ในการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของชุมชนไทยพุทธ ในพื้นที่ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเพื่อเป็นการช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีความเข้มแข็ง โดยได้เน้นการช่วยเหลือไปยังครอบครัวผู้ที่ มีที่พักอาศัยในพื้นที่ทุรกันดาร และห่างไกลความเจริญ

       สำหรับการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของชุมชนไทยพุทธ ในพื้นที่ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลาในครั้งมีจำนวน 7 หลัง ประกอบด้วย

       ครอบครัวนางทัศนีย์  พุทธพรหมศรี อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยได้รับอนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จำนวน 20,909 บาท

       ครอบครัวนายประทีป  บุญจันทร์ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 1/8 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยได้รับอนุมัติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จำนวน 57,928 บาท

        ครอบครัว นายประจบ สาคร อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลาโดยได้รับอนุมัติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 10,340 บาท

        ครอบครัว นายประภาส หน่อทอง อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 2/3 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยได้รับอนุมัติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จำนวน 39,004 บาท

        ครอบครัว นางละออง บุญเชิญ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 1/9  หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยได้รับอนุมัติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จำนวน 46,335 บาท

        ครอบครัว นางสมทรง เพชรนิล อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยได้รับอนุมัติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จำนวน 48,721 บาท

        ครอบครัว นายเอกพันธ์ บุญจันทร์ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 2/5 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยได้รับอนุมัติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จำนวน 52,2751 บาท

        ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลมีส่วนร่วมในการพัฒนา และได้ร่วมมือกันสร้างบ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า