พิธีปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในพื้นที่ จชต. ย้ำกำลังพลต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ ดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ

108

          วันนี้ ( 17 กุมภาพันธ์ 2567 ) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในพื้นที่ จชต. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต. ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2567 โดยมีผู้แทนสำนักอำนวยการ, หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ทหาร, ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เข้าร่วมพิธีฯ

        โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่าการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับทราบถึงความตั้งใจ และการให้ความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้การสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน และมีการนำเสนอผลการสัมมนาที่เป็นการตกผลึกทางความคิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าในภาพรวมต่อไป พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญ ที่สามารถให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำชับให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ทุกท่าน ได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอด และประยุกต์ใช้กับภารกิจงาน ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ ครอบคลุมทุกมิติต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า