รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล

1022

       เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 เวลา 10.00 น.  ณ  ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล โดยมี พันเอก อิศรา  จันทะกระยอม ผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี พันโท พงษ์เทพ  แตงพลับ เสนาธิการศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับทั้งนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบลให้มีความพร้อมและเป็นมาตรฐานเดียวกันในการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและเป็นครูฝึกในการดำเนินการฝึกทบทวนภายในหน่วยให้กับชุดคุ้มครองตำบลเพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้สามารถควบคุม บังคับบัญชา ชุดปฏิบัติการ ในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการฝึกทบทวนภารกิจทั้งมาตรการเชิงรุกและมาตรการเชิงรับในภาพรวมของกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ จชต. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นการทบทวนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้าม นโยบาย/สั่งการ และแนวทาง ในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้นำความรู้ ความสามารถ ไปขยายผลและทบทวนให้กับกำลังประจำถิ่นได้อย่างมีเหตุมีผล รัดกุม รอบคอบ เป็นรูปธรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดหวังว่ากำลังพลที่ผ่านการฝึก สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เข้ารับการฝึก เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้รับการบรรจุในโครงสร้างของ ชคต. ทั้ง 164 ชคต. โดยพิจารณาคัดเลือกกำลังพล ที่มีความรู้ และสามารถทำหน้าที่เป็นครูได้ มาเข้ารับการฝึก ชคต. ละ 1 นาย รวมผู้เข้ารับการฝึก 164 นาย โดยดำเนินการฝึกทบทวน ณ ค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่  5 – 19 พฤศจิกายน 2563

         ในการนี้ พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กล่าวให้กำลังใจแก่กำลังพลผู้เข้าร่วมฝึก ในการตั้งใจทบทวน เพื่อการนำความรู้ ไปต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปกป้องดูแลประชาชนสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อการดูแลในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า