“ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษา และชุมชนในพื้นที่ “

76

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 2208 จัดชุดปฏิบัติการพลเรือน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย สืบเนื่องจากมีการตรวจพบว่าราษฎร์ในพื้นที่ เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก จึงได้ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระแว้ง จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ และวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคให้กับชาวบ้าน และเข้าฉีดเพิ่มเติมในสถานศึกษาในพื้นที่โดยรอบบริเวณที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะธุ์ยุงลาย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า