พี่ทหารหมวกแดง ชุดสันติสุขที่ 502 ร่วมกับ ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 552 จัดโครงการ “สายอาชีพ สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่”  สร้างแรงบันดาลใจเปิดประสบการณ์ด้านการศึกษาสายอาชีพเพื่อน้อง

211

           วันที่ 31 มกราคม 2567  ที่ โรงเรียนจริยศาสน์อิสลาม ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ชุดสันติสุขที่ 502 ร่วมกับ ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 552 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข จัดโครงการ “สายอาชีพ สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่”  ต่อยอดและสร้างแรงบันดาลใจเปิดประสบการณ์ด้านการศึกษาสายอาชีพ นำนักเรียนโรงเรียนจริยศาสน์ อิสลาม ระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.3 และชั้น ม. 6 ไปทัศนศึกษาเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ยังวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา ซึ่งเป็นวิทยาลัยลำดับต้นด้านสายชีพในพื้นที่ ที่สามารถผลิตนักศึกษาสายอาชีพที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดสายอาชีพ เพื่อเป็นทางเลือกในการต่อดยอดด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้สัมผัสสถานศึกษาสายอาชีพได้เห็นรูปแบบการเรียนการสอนการศึกษาสายอาชีพ ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กนักเรียนในการต่อยอดด้านการศึกษา ด้านอาชีพได้ในอนาคต

          สำหรับ โครงการ “สายอาชีพ สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่”  ต่อยอดและสร้างแรงบันดาลใจเปิดประสบการณ์ด้านการศึกษาสายอาชีพ  นับเป็นกิจกรรมที่เปิดมุมมองเปิดประสบการณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนจริยศาสน์ อิสลาม  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เด็กนักเรียนเป็นเด็กด้อยโอกาส ฐานะยากจน และเป็นเด็กกำพร้า การจัดกิจกรรมครั้งนี้สามารถสร้างความสุขรอยยิ้ม สร้างพื้นที่ให้เด็กนักเรียนได้กล้าแสดงออก ทั้งทางด้านความคิด และอารมณ์  ทั้งยังส่งผลให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาสโรงเรียนเล็กๆได้รู้สึกว่าสังคมไม่ทอดทิ้งทุกคนพร้อมให้โอกาส และดูแล นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนกันเองคุณครูและเจ้าหน้าที่ทหาร และที่สำคัญส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รู้จักตัวเองและรู้ว่าในอนาคตจะต่อยอดด้านการศึกษาสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน สามารถดูแลตนเองครอบครัวและกลับมาพัฒนาชุมชนสังคมของตนเองต่อไปในอนาคต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า