รอง ผบ.ทหารสูงสุด เป็นผู้แทน ผบ.ทหารสูงสุด ลงใต้ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ส่งความห่วงใยให้กำลังพล 3 จชต. พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ 2567

80

        วันนี้ (12 มกราคม 2567) เวลา 10.30 น. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก โดมศักดิ์  คำใสแสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด / รองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นผู้แทน พลเอก ทรงวิทย์  หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, กองกำลังตำรวจ จากทั้ง 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

         โดย พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา ได้นำกรอบแนวทางการปฏิบัติในปี 2566 คืองานสำคัญเร่งด่วน 5 งาน มาปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการในทุกมิติ อีกทั้งที่ผ่านมาได้ทำการเปิดแผนรักษาความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ โดยบูรณาการกำลังป้องกันในเขตเมืองและเมืองเศรษฐกิจ ทำให้สามารถควบคุมพื้นที่และการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ อันจะนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และนอกจากนี้ที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก ทั้งนี้หน่วยได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่จะได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวในทันที โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟู โดยเจ้าหน้าที่เดินหน้าเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

        โอกาสนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำสารอวยพร พร้อมของขวัญปีใหม่ 2567 จากผู้บัญชาการทหารสูงสุด มายังเพื่อน พี่น้อง กำลังพล ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ ส่วนราชการพลเรือน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยใจความสำคัญ ระบุว่า กำลังพลทุกนายมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ในการรักษาความมั่นคง แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา ของพี่น้องประชาชน ขอบคุณทุกฝ่ายที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจ มีความเสียสละทำงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านความคิด เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งไทยพุทธและมุสลิมสามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

           อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงปฏิบัติภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า