กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า นำกำลังพลไหว้พระสวดมนต์ในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนพฤศจิกายน

32

         วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. ที่ ลานปฏิบัติธรรมเขาพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเย็นเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันพระ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อให้กำลังพลได้ปฏิบัติตนตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดีด้านการสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีลในวันธรรมสวนะ เห็นคุณค่าของหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และนำหลักธรรมปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีกำลังพล และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม

          กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น โดยการทำสมาธิสวดมนต์ ฟังธรรม รักษาศีล ในทุกวันพระของเดือน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม และน้อมนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังช่วยขัดเกลาจิตใจให้กับกำลังพลให้เป็นคนดีของสังคม ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า