ศูนย์สันติวืธีพบปะพัฒนาสัมพันธ์สมาชิกกลุ่ม 4 ส. และผู้นำ 4 เสาหลัก ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนแก้ปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้

39

          วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.00 น. ที่บ้านหะยีสุหลง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับกลุ่ม 4 ส.ใต้ เพื่อร่วมหารือให้มีการจัดการเรียนรู้ 4 ส. ใต้ขึ้นอีกครั้ง พร้อมหารือถึงกรอบทำงานเพื่อสันติสุข 5 ด้าน ที่ประกอบด้วย ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง สาธารณสุข ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สันติสุขต่อไป โดยมี นายเด่น โต๊ะมีนา , แพทย์หญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา ตลอดจนสมาชิกกลุ่ม 4 ส. เข้าร่วม

          สำหรับการศึกษากรณีศึกษาของหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข หรือ หลักสูตร 4 ส. เป็นหลักสูตรที่นำแนวคิดการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง  (Conflict Transformation) ขับเคลื่อนและผลิตนักสันติภาพในระดับนักบริหาร คณาจารย์และนักขับเคลื่อนสังคม เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาอบรมได้รับ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสันติภาพเชิงบวกและมีทักษะเบื้องต้นในการสร้างสันติสุขในสังคม (Peacebuilding) โดยแนวความคิดการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง (Conflict Transformation) เป็นหัวใจของหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข โดยเน้นวิธีการแก้ไขความขัดแย้งแบบยั่งยืน และมีเจตคติที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายในสังคม รวมทั้งยึดมั่น  สันติวิธีทั้งในสำนึกและพฤติกรรม เน้นการสร้างสันติวัฒนธรรมให้ลึกถึงคุณค่า

          จากนั้น เวลา 13.00 น. แม่ทัพน้อยที่ 4 เดินทางต่อไปยังร้านอาหารครัวดานิน ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบปะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำ 4 เสาหลักในพื้นที่ (ผู้นำศาสนา , ผู้นำท้องถิ่น , ผู้นำท้องที่ และผู้นำธรรมชาติ) หารือถึงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน ก่อนเดินทางต่อไปยัง กลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงตำมือ บ้านคลองกลาง หมู่ 6 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มสมาชิกทำเครื่องแกงตำมือฯ พร้อมมอบตู้เย็นให้แก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ไว้ใช้ในการต่อยอดอาชีพต่อไปใน โอกาสนี้ พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ยังได้ร่วมรับประทานของว่างกับสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงตำมือ สร้างสัมพันธ์อันดีที่แน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐและประชาชนอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า