กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในห้วงฤดูฝน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

32

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย ชุดปฏิบัติกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4109 ร่วมกับ ชุดสันติสุข 302 ลงพื้นที่ โรงเรียนพัฒนาการวิทยากร บ้านลีเซ็ง หมู่ที่ 4 ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายในห้วงฤดูฝนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคไข้เลือดออกและเป็นการป้องกันพาหะนำโรค สำหรับกิจกรรมนี้นอกจากเป็นการป้องกันการเกิดไข้เลือดออกแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในพื้นที่ ที่ช่วยกันดูแลด้านสาธารณสุขร่วมกันอีกด้วย

          ทั้งนี้ หลังในพื้นที่เริ่มมีฝนตก ในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน และชุมชนพื้นที่โดยรอบ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ โดยมีการป้องกันและกำจัดต้นเหตุของไข้เลือดออก ทั้งนำทรายอะเบทใส่ในพื้นที่น้ำขัง,พ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของกองทัพบก ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ห้วงฤดูฝน ยุงลายเริ่มวางไข่ และเริ่มพบการแพร่ระบาดแล้วในบางพื้นที่

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า