พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบมัสยิดนูรุลอีมาน หลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

129

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 นำกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4104 ร่วมกับ ส่วนราชการ, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำศาสนา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดมัสยิดนูรุลอีมาน หมู่ที่ 4 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และบริเวณโดยรอบอาคารหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เพื่อเร่งฟื้นฟูศาสนสถานให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม พร้อมที่จะประกอบศาสนกิจ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจที่มีคุณค่าของคนในชุมชน

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า