เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เครื่องแต่งกาย ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และนขต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

104
661019-02