เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ จชต.

137

          วันนี้ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชนในการพัฒนางานอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เศรษฐมาลินี  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และคุณรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระดับผู้บังคับกองร้อย หัวหน้าชุดปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและ เจ้าหน้าที่กองกำลังตำรวจระดับรองสารวัตรขึ้นไป จำนวน 60 นาย มาเข้าร่วมอบรมรับฟังบรรยายจากวิทยากรเพื่อรับทราบแนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากลให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานหลักในระดับปฏิบัติงานในพื้นที่ รับผิดชอบในการบูรณาการป้องกัน แก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตลอด รวมทั้งในปีงบประมาณ 2566 ได้มีการซักซ้อมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติ และผู้สนับสนุนการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ มีการประสานสอดคล้องในการป้องกันการถูกร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ และเสริมสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ความสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566 ภายในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับหลักพื้นฐานสิทธิมนุษยชนที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ 2565 สิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายความมั่นคงและการบังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการประชุมกลุ่มย่อย (work shop) เพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนางานอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า