ศปป.5 กอ.รมน. นำสื่อมวลชน (ส่วนกลาง) ติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคง และการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต.

225

          วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ  ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง ( กรุงเทพมหานคร ) ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามงานความมั่นคง และการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ตามกรอบนโยบายรัฐบาลในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1

          โดยช่วงเช้า พลโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ  พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะให้กำลังใจประชาชน และรับทราบความเป็นมาการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำริมเขื่อนแม่น้ำสุไหงโก-ลก มีนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก , นายอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ขณะที่ นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เปิดเผยว่าทุกภาคส่วนได้มีการประชุมเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากระดับน้ำในเเม่น้ำโก-ลก ที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน อีกทั้งเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้มีการประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนราธิวาส ,สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่พร้อมใช้งานเข้ามาติดตั้งระบายน้ำเพิ่มเติม พร้อมย้ำว่าเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เเละเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย โดยสามารถขอความช่วยเหลือ หรืออพยพผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

          จากนั้น พลโท ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ  พร้อมคณะฯ นำสื่อมวลชนติดตามการปฏิบัติงานของด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ชมวิถีชีวิตเมืองชายแดน พร้อมกันนี้ยังได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดชลธาราสิงเห ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นวัดที่ร่มรื่นสวยงามริมแม่น้ำตากใบ และเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนราธิวาส ที่โดดเด่นด้วยงานฝีมือจากช่างท้องถิ่นที่ผสมผสานงานศิลปกรรม ทั้งพุทธ มุสลิม และจีน สวยงามกลมกลืน เหมือนวิถีชีวิตของประชาชนที่เป็นพหุวัฒนธรรม อีกทั้งมีความสำคัญยิ่งที่วัดนี้สามารถช่วยปกป้องพิทักษ์ผืนแผ่นดินไทยส่วนหนึ่งเอาไว้ได้ ไม่ให้เสียดินแดนจากการรุกรานล่าอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตก จนได้ชื่อเรียกว่า “วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย”

          ต่อจากนั้น พลโท ธัชพล เปี่ยมวุฒิ  นำคณะฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมชายแดน ณ จุดก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านแฆแบะ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และการก่อสร้างรั้วความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาหินสไลด์ฝั่งมาเลเซีย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน ตามแผนงานโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยโครงการฯ ดังกล่าว ขณะนี้การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก ดำเนินการแล้วร้อยละ 30 ซึ่งมีความล่าช้า เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้ขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้าในพื้นที่ยากลำบาก แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมแต่อย่างใด

          อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชายแดน มีความสำคัญยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ยับยั้งการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด และการคัดกรองบุคคล ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเอกภาพ มุ่งเน้นให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบริเวณชายแดน อีกทั้งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีเป้าหมายลดเหตุความรุนแรง ความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า