ห่วงใย ใส่ใจกำลังพล เน้นย้ำมาตรการกำกับดูแลพื้นที่โดยรอบฐานปฏิบัติการ

81

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ฐานปฏิบัติการ กองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีพันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกำลังพลในส่วนของกองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่ รวมทั้งได้ให้แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ในการควบคุม และกำกับดูแลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบของฐานปฏิบัติการ โดยให้ยึดถือตามหลักการปฏิบัติทั้ง 5 มาตรการ ในรูปแบบเชิงรับ ซึ่งให้เป็นไปตามนโยบาย และสั่งการของผู้บังคับบัญชา เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า