“ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” สร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

282

          วันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. พันเอก สุริยา  ผาสุข ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 นำกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ บ้านบาเจาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภคฯ ที่มีความจำเป็นสำหรับครอบครัว รวมทั้งแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จำนวน 2 ครอบครัว ตามโครงการ “ฉก.ทพ.33 ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง

          ทั้งนี้ ประชาชนต่างรู้สึกดีใจ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ความสำคัญในความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า