โครงการ “ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับกำลังพลของหน่วย” พัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น

32

          เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดช่างของหน่วยฯ ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับ อาสาสมัครทหารพราน นนทกานต์ ปรีชัย ซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วยฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการ “ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับกำลังพลของหน่วย” ตามนโยบายของ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น ณ บ้านเลขที่ 9849 หมู่ที่ 8 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

          สำหรับโครงการ “ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับกำลังพลของหน่วย” ตามนโยบายของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้มองเห็นถึงความเดือดร้อนของกำลังพลที่มีบ้านพักอาศัยที่ทรุดโทรม ภายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นจึงมีนโยบายซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับกำลังพล เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น ดังคำที่ว่า “เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า