เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ นปพ.ร่วมป่าภูเขา ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)

179
660831-02