พิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการรุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 ของค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

1422

     วันนี้ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่สนามฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันซ่อมบำรุงและบริการที่ 24 กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เดินทางเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการรุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 ของค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ที่จะครบกำหนดปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะมาถึงนี้ โดยตลอดระยะเวลาในการเข้ารับราชการ เป็นทหารกองประจำการในค่ายเทพสตรีศรีสุนทรนั้น น้อง ๆ ทหารประจำการทุกนายได้แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย เสียสละ กล้าหาญ อดทน ถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนครอบครัว ในการแสดงออกของลูกผู้ชายที่ได้มีโอกาสรับใช้ชาติอย่างแท้จริง และเมื่อปลดประจำการไปแล้ว พวกเขาเหล่านั้นจะยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานความมีระเบียบวินัย และอุดมการณ์ ความรักในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ช่วยเหลืองานของประเทศชาติและสังคม ต่อไป

     โดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 กล่าวว่า “น้อง ๆ ทหารทุกนาย เมื่อปลดประจำการออกไปแล้ว ถึงเวลาที่ประเทศชาติต้องการ ก็ขอให้พร้อมที่จะเสียสละกลับมารับใช้ประเทศชาติด้วยความเต็มใจ ขอให้น้อง ๆ ฝึกฝนตนเองอยู่ในระเบียบวินัยอยู่เสมอ มีบางส่วนที่จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ด้วยความเข้าใจในปัญหา และสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่สร้างเงื่อนไข และสามารถเป็นตัวอย่าง เป็นผู้นำให้กับประชาชน เป็นตัวกลางในการประสานงานกับส่วนราชการและบุคคลในหมู่บ้าน ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเข้มแข็งต่อไป”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า