ศิษย์เก่า รร.จปร.ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. วางพวงมาลาพระบรมรูป ร.5 เพื่อรำลึกวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร.ครบ 136 ปี 5 สิงหาคม

273

          วันที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประดิษฐานพระบรมรูป ร.5 กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา ศิษย์เก่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ ร.5  พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ “ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต “ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 136 ปี วันที่ 5 สิงหาคม  และเพื่อก่อให้เกิด ความรัก ความสามัคคี ของศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้บังคัญบัญชา คณะศิษย์เก่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

          จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าพร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา ศิษย์เก่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล ณ วัดสุวรรณากร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

         สำหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430  ซึ่งในปีนี้ 5 สิงหาคม 2566 ครบรอบ 136 ปี โดยสถาบันแห่งนี้ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบก ให้มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาการทหาร รวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้ประเทศชาติ ทั้งในด้านพัฒนาและปกป้องอธิปไตย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า