เลขาธิการ ศอ.บต. ชื่นชมเยาวชนชายแดนใต้ ที่เข้าอบรมศาสนา ที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หวังอยากเห็นเยาวชนทุกคน เติบโตเป็นคนดีของสังคม และอยู่ใกล้ชิดหลักคำสอนของศาสนาที่ดีงาม

125

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่เยาวชนที่เข้าศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมดูสถานที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างคนดี ตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาที่มีความสำคัญอย่างมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 กำหนดให้ส่งเสริมศาสนิกชนทุกศาสนาได้มีการศึกษาอบรมหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งการเรียนศาสนาสำหรับเด็กมุสลิมและเด็กที่นับถือศาสนาพุทธมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปลูกฝังหลักการทางศาสนาเบื้องต้นตั้งแต่เยาว์วัย ณ วัดชลธาราวาส (วัดร่อน) ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกิจกรรมของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ร่วมสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจต่อหลักการทางศาสนา ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง นำไปสู่สังคมของคนดี อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยมี นางสุนิสา รามแก้ว  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) นายปัญญา น่วมประวัติ  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (กรมพัฒนาชุมชน) ข้าราชการในสังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  คณาจารย์และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน

          ในการนี้ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า เยาวชนคนที่เข้าร่วมศึกษาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นจำนวนตัวเลขที่ไม่มาก แต่หากจำนวนดังกล่าวสามารถเป็นสะพานส่งต่อความดี เผยแพร่หลักคำสอนที่ถูกต้องของศาสนาไปยังเพื่อนฝูง และครอบครัว เชื่อว่าจะสามารถสร้างสังคมคนดีตามหลักศาสนาไปทั่วทุกมุมในชายแดนใต้ จะส่งผลให้เยาวชนพุทธบุตรเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม ผลักดันการพัฒนาทุกมิติ ทั้งการพัฒนาคน ทรัพยากรมนุษย์ สุขภาพ การศึกษา อาชีพ และเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในอนาคตอยากเห็นลูกๆ ทุกคน เป็นลูกหลานชาวพุทธที่มีความใกล้ชิดหลักคำสอนของศาสนา โดยมีการพัฒนาการแสดงออกทางมารยาทของชาวพุทธ ให้เป็นคนดี มีกิริยาวาจาและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ การพัฒนาศีล เป็นการฝึกตนให้เป็นคนดี มีศีลธรรมประจำใจ ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน มีการพัฒนาจิต ฝึกให้เป็นคนที่มีพลังจิตและสุขภาพจิตที่ดี และ มีการพัฒนาปัญญา ฝึกให้เป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จต่อไป

          สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการจัดการศึกษาทางศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชนหลากหลายรูปแบบ อาทิ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาที่มีความสำคัญอย่างมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  อีกทั้งการเรียนศาสนาสำหรับเด็กมุสลิมและเด็กที่นับถือศาสนาพุทธมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปลูกฝังหลักการทางศาสนาเบื้องต้นตั้งแต่เยาว์วัย ศอ.บต. จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งคนดี บนวิถีความหลากหลายของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากการรับฟังข้อเสนอของผู้นำศาสนา พบว่า กระบวนการขัดเกลาทางศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชน ในปัจจุบันกระทำได้อย่างจำกัดเนื่องจากขาดการสนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กได้รับอาหารรับประทานในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ซึ่งจะทำให้เกิดสมาธิศึกษาเล่าเรียนหลักการทางศาสนา เพื่อสร้างสังคมคนดีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า