ทหารพราน 49 ร่วม โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

127

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการนำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ เพื่อการอนุรักษ์ดิน และน้ำและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม และรู้จักถึงคุณประโยชน์ของหญ้าแฝก โดยมีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

          สำหรับการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกครั้งนี้ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เนื่องจากหญ้าแฝกมีประโยชน์ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยแนวหญ้าแฝกส่วนที่เหนือดินจะช่วยชะลอความเร็วของน้ำ ช่วยลดการกัดเซาะน้ำซึมลงไปเก็บในดินได้มากขึ้น ช่วยกักเก็บตะกอนดินที่ไหลมาจากด้านบนไม่ให้ไปตกตะกอนในแหล่งน้ำ ซึ่งจะช่วยยึดดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย จึงช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม และบรรเทาโลกร้อนได้เป็นอย่างดี โดยได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก จำนวน 99,945 กล้า ณ  ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า