รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน วัดสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

1149

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดสะพานไม้แก่น ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พลตรี ธิรา  แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ขอรับพระราชทานผ่านราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พระครูวิสิฏฐ์สารธรรม เจ้าอาวาสวัดสะพานไม้แก่น, นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, พันเอก ยุทธนาม  เพชรม่วง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, นาย สำเริง  สินธูระหัฐ หัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการทหาร, ตำรวจ, คณะทำงานที่ 4 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, หน่วยงานราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

     ทั้งนี้ พิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดพิธีเชิญผ้าไตรกฐินพระราชทานทอดถวายแด่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 วัด ประกอบด้วย วัดนิกรชนาราม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี, วัดสุคิรินประชาราม อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส, วัดสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และ วัดยะหาประชาราม อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อทำนุบำรุง และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา พร้อมเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปัจจัยที่ได้จากบริวารกฐินในครั้งนี้ มียอดรวมทั้งสิ้น 727,394 บาท ซึ่งวัดสะพานไม้แก่น จะได้นำไปทำนุบำรุงและบูรณะพระอาราม ตลอดจนศาสนสถานที่ชำรุดเสียหายภายในวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่สืบไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า