ร่วมทำบุญสมทบทุนในการปรับปรุง และพัฒนาปฏิสังขรณ์ วัดสุคิรินประชาราม

293

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ วัดสุคิรินประชาราม ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พันเอก ภาณุวัฒน์  สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมทำบุญสมทบทุนในการปรับปรุง และพัฒนาปฏิสังขรณ์ วัดสุคิรินประชาราม ให้อยู่คู่กับชุมชน และชาวไทยพุทธในพื้นที่ โดยมีกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, ส่วนราชการฯ และพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

          การทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นประเพณีการทำบุญอีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน คล้ายกับการทอดกฐิน แต่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจํากัด คือสามารถทำได้ทุกฤดูกาล ไม่จำกัดเวลา คือทำได้ตลอดทั้งปี และวัดหนึ่งๆ ในแต่ละปีจะจัดให้มีการทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้เช่นกัน ผู้ปรารถนาจะทำเมื่อไรย่อมทำได้ตามกำลังศรัทธา ซึ่งอาจจะผสมผสานหรือผนวกเข้ากับเทศกาลประเพณีประจำท้องถิ่นอื่นๆ ก็ได้

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม สมุนไพร และขนม เพื่อเป็นการร่วมทำบุญฯ ส่งเสริมความรักความสามัคคี อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมฯ

ทหารมีไว้ทำไม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า