รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ติดตามสถานการณ์ เพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน

101

          เมื่อวันที่ (14 เมษายน 2566) เวลา 13.30 น. พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่ รับทราบ ปัญหาข้อขัดข้องของชุดคุ้มครองตำบล พร้อมหารือ ติดตามแนวทางการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ลงตรวจเยี่ยม จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดคุ้มครองตำบลสะเตงนอก และ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบุดี และชุดคุ้มครองตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมกันนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลอีกด้วย

          พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า วันนี้ได้ลงมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลในห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ตามที่ได้ติดตามสถานการณ์ในห้วงเดือนรอมฎอน ปีนี้พบว่าทางกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้พยายามสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเข้าก่อเหตุต่อชุดคุ้มครองตำบล ชุดคุ้มครองตำบลบุดีถือว่าเป็นชุดที่ ผู้ก่อเหตุพยายามก่อเหตุในห้วงที่ผ่านมาและต้องขอชื่นชมทางเจ้าหน้าที่ ที่สามารถที่จะต้านทาน การเข้าโจมตีของผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ อย่างไรก็ตาม วันนี้ได้นำความห่วงใยและข้อเน้นย้ำ ของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ถึงแนวทางการปฏิบัติ ในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ซึ่งเราได้พบภาพข่าวและความพยายามของผู้ก่อเหตุรุนแรงมากขึ้น สิ่งแรกที่เราได้ปรับคือ การให้เจ้าหน้าที่ ที่นับถือศาสนาอิสลามปฏิบัติศาสนกิจภายในฐานที่ตั้ง เพื่อความปลอดภัย และได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจในบางประการ เพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ อยู่ในความดูแลรวมทั้ง เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัย ซึ่งจากการพบปะพูดคุยพบว่ากำลังพลเจ้าหน้าที่ทุกนายมีขวัญกำลังใจที่ดี และยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ งานในการดูแลให้ความปลอดภัยพี่น้อง และดูแลฐานที่ตั้งให้มีความปลอดภัย ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ได้ทราบถึงสถานการณ์ ยังมีบางจุดที่เป็นจุดล่อแหลม และยังมีความเสี่ยง อาจตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ ให้เจ้าหน้าที่มีความรัดกุม หมั่นตรวจตรา สอดส่อง และปรับเปลี่ยนแผนลาดตระเวนรอบฐานปฏิบัติการ เพิ่มความเข้มงวดฐานปฏิบัติการที่มีความล่อแหลม ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า