เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการเพิ่มประทธิภาพด้านข่าวกรองกิจกรรม การข่าวกรองเชิงรุก รายการข่าวกรองสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและชุมชนเป้าหมาย

42
6600328-10