สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดสัมมนาพัฒนาการด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จชต. และกฎหมายแนบท้ายความมั่นคง ประจำปี 2566

411

          เมื่อวันที่ (7 ก.พ.66 ) เวลา 09.30 น. พลตำรวจตรี นิตินัย หลังยาหน่าย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาพัฒนาการด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกฎหมายแนบท้ายกฎหมายความมั่นคง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พันเอก เฉลิมชัย สุทธินวล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ,เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย, ทหาร ,ตำรวจ และปกครอง จำนวน 128 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

         ทั้งนี้ เป็นไปตามดำริของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ต้องการให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตรการ ในกฎหมายความมั่นคง และกฎหมายอื่นๆ ที่ประกาศใช้ในพื้นที่ การสร้างความเข้าใจใน กระบวน การปฏิบัติงาน ที่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อร่วมกันถกแถลงกฎหมายแนบท้าย พระราชกำหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉินฯและกฎหมายแนบท้าย พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในฯ เพื่อพิจารณานำมาใช้เสริมในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า