รอง ผบ.ฉก.ตชด.43 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงค์และสามเณร จำนวน 99 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

47

          วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. ที่ วัดนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พันตำรวจโท วีระเทพ  หลางหวอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 นำกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการต่างฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงค์และสามเณร จำนวน 99 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสงขลาจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 รวม 17 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสงขลาที่เข้าร่วมโครงการ ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครอง พระพุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิด กับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย นอกจากนี้ สามเณรทุกรูปยังได้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ฝึกการเจริญจิตตภาวนา รู้จักใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีจิตสำนึกเคารพเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดการพัฒนาจิตใจ รักษาศีล เจริญสติ สมาธิ ปัญญา เกิดความรักความผูกพันกับบวรพระพุทธศาสนา มีวัตรปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับวัด และสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่43

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า