ส่งมอบบ้านพักอาศัยให้กำลังพลภายในหน่วย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพล

889

        ณ หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยให้กับ อาสาสมัครทหารพราน สาโรช  สโมธานทวี กำลังพลของกองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 4707 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ซึ่งเป็นกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอาสาสมัครทหารพราน รุ่นหลังได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด แต่มีฐานะยากจน มีที่พักอาศัยที่ชำรุด ทรุดโทรมเป็นอย่างมาก

       สำหรับการสร้างบ้านพักอาศัยให้กับ อาสาสมัครทหารพรานสาโรช  สโมธานทวี ในครั้ง ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้สำรวจความเป็นอยู่ของกำลังพลภายในหน่วย ตามมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพล ที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังขาดที่พักอาศัยที่ถาวร จนกระทั่งพบว่า อาสาสมัคร ทหารพรานสาโรช  สโมธานทวี  มีที่พักอาศัยที่ชำรุด ทรุดโทรมเป็นอย่างมาก จึงได้เสนอเข้าโครงการสร้างบ้านพักอาศัยให้กับกำลังพลดังกล่าวจนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพล ตามนโยบายของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และแสดงออกถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาและหน่วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

หน่วยเฉพาะกิจยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า