พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ฝึกวิชาชีพให้กับพลทหาร ก่อนปลดประจำการ “หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง”

177

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องอบรม ร้อยอาวุธเบาที่ 1 ค่ายพระยาเดชานุชิต ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พันโท สว่างพงษ์  อบแพทย์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 พร้อมด้วย นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารกองประจำการของหน่วย จำนวน 20 นาย ที่จบการฝึกอบรมวิชาชีพ ก่อนปลดประจำการ ในหลักสูตร “ช่างปูกระเบื้อง” ในห้วงวันที่ 26 – 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

          ทั้งนี้ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก ซึ่งทหารกองประจำการถือว่า เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพ ได้รับการปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย มีความประพฤติดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้น การพัฒนาทักษะฝีมือให้มีความรู้ ความสามารถ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้แก่ทหารกองประจำการ ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม ให้กับครอบครัว หลังปลดประจำการ

          สำหรับการจัดการฝึกอบรมฯ วิชาชีพครั้งนี้ ทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการรู้สึกดีใจ ที่ทางหน่วยต้นสังกัดได้เห็นความสำคัญ และได้จัดการอบรมวิชาชีพให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริมอาชีพและเป็นรายได้เสริม เมื่อปลดประจำการไปแล้ว ซึ่งทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวต่อไป

กองพันทหารราบที่2

กรมทหารราบที่152

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า