พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

3433

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ บริเวณอนุสรณ์สถานทหารพราน หน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง พันเอก คมกฤช  รัตนฉายา (ท่านเก่า) กับ พันเอก วรเดช  เดชรักษา (ท่านใหม่) ภายหลังจากได้มีคำสั่งปรับย้ายนายทหารประจำปีของกองทัพบกให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น จากนั้นได้มีการลงนามในเอกสารรับ – ส่ง หน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา พร้อมรับมอบธงประจำหน่วย โดยมี นายทหารสัญญาบัตร ผู้บังคับการกรมทหารพราน และกำลังพลกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง

     สำหรับพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้อนุมัติแบ่งมอบหน้าที่นายทหาร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 โดยให้ พันเอก คมกฤช  รัตนฉายา เป็น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และให้ พันเอก วรเดช  เดชรักษา เป็น ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง 2 ท่าน ได้ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานทหารพราน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลภายในหน่วย และร่วมพบปะพูดคุยสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล

     โดย พันเอก วรเดช  เดชรักษา ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เน้นย้ำว่า จะสานต่อและพัฒนาให้กองกำลังทหารพรานเป็นหน่วยที่มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น และเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า