ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นำความห่วงใยส่งถึงกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน

186

          วันนี้ (20 มกราคม 2566) เวลา 08.45 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สําคัญของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 93 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส , ผู้บังคับบัญชาจากหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาสที่ 93 ตลอดจนกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

          สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังในครั้งนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลให้เป็นไปตามนโยบายงานสำคัญเร่งด่วนของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ประมาท และมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการดูแลแนวชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายเส้นทางความปลอดภัยทั้งต่อประชาชนและกำลังพล โอกาสนี้ ยังได้มอบสิ่งของบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า