กอ.รมน.ภาค 4 สน. ส่งมอบ “ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ ปีที่ 13” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 แก่เยาวชนพื้นที่ จชต.

294

          วันนี้ (12 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี กรกฎ  ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานส่งมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในโครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ ปีที่ 13” โดยกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทัพบก ส่งมอบของขวัญในโครงการ Million Gifts Million Smiles ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ ซึ่งบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองทัพบก จัดกิจกรรมส่งมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อส่งมอบของขวัญเป็นขวัญกำลังใจ และรอยยิ้มให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้โครงการ Million gifts million smiles “ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ ปีที่ 13” โดยมี นายปรีดี  ปรัชญ์ดำรงกิจ ผู้จัดการทั่วไป เซ็นทรัล หาดใหญ่, ผู้ปกครอง, นักเรียนและผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

          โอกาสนี้ พลตรี กรกฎ  ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ย้ำว่าเยาวชนไทยทุกคนต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจรักและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่สังคมยอมรับว่าดีหรือเหมาะสม และขอให้เยาวชน ทุกคนมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ ทำแต่สิ่งที่ดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้และการแบ่งปัน ภายใต้ความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยกอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมที่งดงาม ซึ่งทางด้านเด็กหญิงอัซวาวา  เด็ง หนึ่งตัวแทนเยาวชนที่ได้รับของขวัญกล่าวว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้รับของขวัญครั้งนี้ ทำให้แบ่งเบาภาระครอบครัวในการจัดซื้อจักรยานไว้สำหรับเดินทางไปโรงเรียน

          โดยนายปรีดี  ปรัชญ์ดำรงกิจ ผู้จัดการทั่วไป เซ็นทรัลหาดใหญ่ กล่าวว่า หัวใจหลักของโครงการฯ มุ่งหวังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับคุณธรรมในจิตใจ ปลูกฝังให้เด็กรักสามัคคี รู้จักการมอบความรัก แบ่งปันและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะนำของขวัญทั้งหมดส่งมอบผ่านหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เพื่อนำไปส่งมอบของขวัญให้ถึงบ้านน้องๆ และเยาวชนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า