เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร

180
660112-02