เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร

159
660112-02