รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ อส.ชคต. ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2566 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

340

          เมื่อวันที่ (11 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างความเข้าใจให้กับ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดคุ้มครองตำบล ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับ กำนัน ที่ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล และในฐานะผู้นำหน่วยอาสาสมัครประจำพื้นที่ (ชรบ.) ให้บูรณาการกำลังร่วมกับ ชคต. และหน่วยในพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่ ตามแผน 3 ระดับ ในหมู่บ้าน ตำบล ของตนเอง โดยมี กำนันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้น ตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการยุติการก่อเหตุรุนแรง ในห้วงวันที่ 10 – 12 มกราคม 2566 ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้สถานการณ์ด้านการข่าว และถอดบทเรียนเหตุการณ์สำคัญในห้วงที่ผ่านมา, แบ่งกลุ่มสัมมนา ตามจังหวัดทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อพิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที่, และแถลงผลการสัมมนากลุ่ม โดยนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณากำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนชุดคุ้มครองตำบลที่เป็นมาตรฐาน

          พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ชุดคุ้มครองตำบลโดยเฉพาะกำนัน ที่บรรจุในอัตราเฉพาะกิจตามโครงสร้างของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งรองหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล ถือเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่จะปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของแม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในงานการสร้างความเข้าใจ, งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง, งานการบูรณาการด้านความมั่นคง และสนับสนุนงานด้านการพัฒนาต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า