เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อโสตทัศน์

278
660106-07