เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่าเวลาเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ออกอากาศพื้นที่ทั่วประเทศ

198
660105-04