ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมมอบของขวัญปีใหม่ 2566 แก่กำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

210

          วันนี้ 3 ม.ค. 66 เวลา 10.55 น. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยแม่ทัพน้อยที่ 4, รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, กองกำลังตำรวจ จากทั้ง 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

          โดย พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา ได้นำกรอบแนวทางการปฏิบัติในปี 2565 คืองานสำคัญเร่งด่วน 5 งาน มาปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการในทุกมิติ อีกทั้งในห้วงที่ผ่านมาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ทำให้ตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น

ในโอกาสนี้ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทั้ง 64 หน่วย และอ่านสาส์นอำนวยอวยพรปีใหม่ ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ ส่วนราชการพลเรือน ซึ่งนับว่า มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ในการรักษาความมั่นคง แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา ของพี่น้องประชาชน ขอบคุณที่ฝ่ายที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจ และมีความเสียสละทำงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านความคิด เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อที่จะทำให้พี่น้องชาวไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และนำความสงบกลับมาสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้อีกครั้ง

          อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงปฏิบัติภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า