องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

185

          วันนี้ (27 ธันวาคม 2565) เวลา 08.00 น. ที่ สนามฟุตซอลนาควานิช กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 มอบแก่เจ้าหน้าที่ กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จำนวน 600 ชุด โดยมี นางพาตีเม๊าะ  สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ จากนั้น พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส หน่วยกองกำลังทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน เข้าร่วมในพิธี

          จากนั้นเวลา 10.10 น. องคมนตรี และคณะ เดินทางต่อไปยังชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4301 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่กำลังพลปฏิบัติภารกิจของกองกำลังเทพสตรี จำนวน 125 ชุด เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการรักษาพื้นที่แนวชายแดนสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมี นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล, พลตรี วรเดช  เดชรักษา ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล, รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล, ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี

          ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้นำพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวกับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใย และให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งสองพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ เหตุการณ์โดยตลอด  ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ ตลอดจนครอบครัว และพี่น้องประชาชน โดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ กำลังพลทุกหน่วยงานได้ประสานการทำงานซึ่งกันและกันในทุก ๆ ภารกิจ ทั้งงานด้านความมั่นคง งานด้านการพัฒนา หรือแม้กระทั้งการเตรียมการรับแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ ซึ่งการปฏิบัตินั้นเจ้าหน้าที่ต้องมีความรอบคอบ มีสติ มีเหตุและผล ไม่ประมาท ปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็ง เพื่อลดการสูญเสีย และให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด” ยังความปลื้มปิติมายังกำลังพลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างหาที่สุดมิได้

          ในโอกาสนี้ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า