ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปรับปรุงสนาม ฮ. ค่ายอิงคยุทธบริหาร)

321
650929-01