ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการงานซ่อมปรับปรุงอาคารสำหรับเป็นห้องประชุม กพบ.ศสว. งวดที่ ๒ ไตรมาส ๔ (ครั้งที่ ๒) ( P๖๔๐๗๐๐๒๔๘๓๒ )( ๙๐๔,๙๐๐.๐๐ บาท )

196
640725-005

ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค ๔ สน.