ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขตตรวจราชการที่ 6,7 ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

35

          วันที่ 21 กันยายน 2565 นายชนพหล ส่งเสริม ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขตตรวจราชการที่ 6,7 ตรวจเยี่ยมในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยได้นำข้อสั่งการของอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง โดยบทบาทการทำงานของชาวปกครองต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีมิติเวลา ต้องสร้างเครือข่ายผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำไปสู่ผลผลิต ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้กับที่น้องประชาชน ตามแนวทางในการสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ปลัดอำเภอ กองอาสารักษาดินแดน ลูกจ้างกรมการปกครอง ให้การต้อนรับ

          พร้อมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเบตง ที่ 3 โดยเน้นย้ำให้กำลังพลมีความเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามข้อบังคับ/ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด และมอบสิ่งของจากอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่

          จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ พร้อมได้พบปะประชาชนที่มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนในวันนี้ทั้งสิ้น 377 คน ยอดสะสมผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนจนถึงปัจจุบัน ทั้งสิ้น 4,965 คน

ที่มา: สวท.เบตง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า