ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดยะลา

258

          วันนี้ 17 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่บ้านเลขที่ 167/2 บ้านตือระ หมู่ที่ 8 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจยะลาจัดพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยได้ส่งมอบบ้านให้กับ นายอับดุลฮาเลม ดอฆอ ประชาชนในพื้นที่บ้านตือระ หมู่ที่ 8 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือสังคมเป็นส่วนรวม เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม แต่มีฐานะยากจนและมีที่พักอาศัยชำรุดทรุดโทรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเฉพาะกิจยะลา และมอบหมายให้ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ดำเนินการจัดชุดช่าง ร่วมกับส่วนราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง จนทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมี พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ประธานในพิธี ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และมอบถุงยังชีพพระราชทาน ชุดเครื่องนอน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ครอบครัว และมอบป้ายเลขที่บ้าน พร้อมทั้งได้พูดคุย ให้กำลังใจแก่นายอับดุลฮาเลม ดอฆอ และครอบครัว และหลังจากมอบบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 10 ราย สร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจยะลา
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า