เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) ของ บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ( 5,000,000.00 บาท )

237
650912-002