รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจสงขลาช่วยเหลือประชาชน” พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

432

           วันนี้ 9 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. ที่ บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจสงขลาช่วยเหลือประชาชน” เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ให้แก่นางสาวลาภ  หนุนทอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน และเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ เป็นที่รักของประชาชนในพื้นที่ จึงได้รับคัดเลือกเข้ารับบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจสงขลาช่วยเหลือประชาชน” ในการนี้ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนมอบถุงยังชีพ ชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภค บริโภคแก่ครอบครัว ก่อนมอบป้ายชื่อบ้าน โดยมี พันโท คุ้มธรรม สิงหนาถ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พร้อมด้วย ส่วนราชการ สมาชิกจิตอาสา 904 ภาค 4 ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี

           พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 กล่าวว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงในห้วงที่ผ่านมาเป็นระยะเวลารวมกันแล้ว 18 ปี ซึ่งในห้วงของปีที่ผ่านมาก็มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้พี่น้องประชาชนมีความยากลำบากโดยเฉพาะประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็จะมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดย พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มีโครงการหลายโครงการที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน และโครงการหนึ่งที่จะช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นก็คือการซ่อมแซมบ้านให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งในปีนี้ทุกหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดได้ดำเนินการสร้างและซ่อมโดยมีชื่อโครงการที่แตกต่างกันไปอย่างหน่วยเฉพาะกิจสงขลาก็ใช้ชื่อว่าหน่วยเฉพาะกิจสงขลาช่วยเหลือประชาชน  บ้านหลังนี้เป็นหลังที่ 5 สำหรับปีนี้ของหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดของโครงการนี้คือการได้ทำงานร่วมกันมีความรักความสมัครสมานสามัคคีในดินแดนพหุวัฒนธรรมจนกระทั่งสร้างบ้านเสร็จ

           ด้าน นางสาวลาภ  หนุนทอง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ามอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจสงขลาช่วยเหลือประชาชน” กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้รับมอบบ้านในวันนี้ ขอขอบคุณทุกคน ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทั้งแรงกาย แรงใจ และงบประมาณในการสร้างบ้านจนเสร็จสมบูรณ์

สำหรับโครงการ หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ช่วยเหลือประชาชน ในครั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจสงขลา มอบหมายให้ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ดำเนินการสำรวจข้อมูลประชาชนที่มีความยากลำบาก เพื่อช่วยเหลือ ซ่อมแซมที่พักอาศัย โดยเข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ก่อนดำเนินการส่งมอบ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์    กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า