องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

615

        เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 09.50 น. ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 โดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และจังหวัดนราธิวาส เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมี นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลตรี สมดุลย์  เอี่ยมเอก ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, นายดนุชา  สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ, ภาคเอกชน, สื่อมวลชน, นักเรียน, นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

        โอกาสนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมตรีได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดด้านการเกษตร ได้แก่ การประกวดเกษตรกรต้นแบบด้านการทำเกษตรบริเวณบ้าน จำนวน 1 รางวัล, การประกวดผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวโพด กระเจี๊ยบเขียว และถั่วฝักยาว) จำนวน 3 รางวัล และรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ ๆ ส่งเกษตรกรต้นแบบเพื่อเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ สร้างขวัญ และกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน

         จากนั้น องคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลความสำเร็จจากการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อาทิ นิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด เรียนรู้ สู่วิถีใหม่” ซึ่งเป็นการนำผลความสำเร็จจากการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาจัดแสดง รวมถึงนิทรรศการ “เปิดบ้านพ่อ เรียนรู้สู่ความพอเพียง” เป็นการจัดแสดง สาธิตเพื่อให้ผู้ชมงานได้ศึกษา เรียนรู้ แนวคิดและการพัฒนาตามแนวพระราชดำริด้านต่าง ๆ  อาทิ การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป ฯลฯ  และกิจกรรม “ฝึกอบรมอาชีพ เสริมรายได้ สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” คือการนำองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริมาถ่ายทอดสู่เกษตรกร จัดทำเป็นหลักสูตรจำนวน 15 หลักสูตร เช่น การทำสบู่นมแพะ การทำไบโอดีเซลอย่างง่าย การเพาะเห็ดนางฟ้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรและโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ รวมทั้งนิทรรศการงานโรคติดต่อและการสาธารณสุข พร้อมกันนี้ องคมนตรี ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาบ้า และปลาตะเพียน จำนวน 6,800 ตัว ณ บริเวณสวน  50 ปี ครองราชย์ อีกด้วย

        ในช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะ ได้ลงพื้นที่แปลงสาธิตเพื่อเยี่ยมชมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด การทำระบบน้ำแบบประหยัด (แอร์แว) และร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล ทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริในช่วงที่ผ่านมา พร้อมเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกส้มโอ ทับทิมสยาม ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่มีการขุดยกร่อง โอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมเก็บผลผลิตส้มโอทับทิมสยามภายในแปลงและการตอนกิ่งส้มโอฯ

        ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2524 รวมระยะเวลา 39 ปี ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริการพัฒนาด้านต่าง ๆ มาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่พรุ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร รวมทั้งหาแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภูมิสังคมของท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นต้นแบบความสำเร็จให้พื้นที่อื่น ๆ พร้อมทั้งเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ที่นำผลสำเร็จของโครงการฯ ขยายผลและถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคใต้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ สร้างผลผลิต และสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไป

        สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ประชาชนตลอดจนเยาวชนในพื้นที่ได้เข้าชม ศึกษา เรียนรู้ การเกษตรตามแนวพระราชดำริ สามารถเสริมสร้างประสบการณ์ และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมในการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเยี่ยมชมงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 กันยายน 2563

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า