เปิดกิจกรรม “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน With love for the Nation” เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

411

          เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. อุทยานแห่งการเรียนรู้ จังหวัดนราธิวาส TK Park Narathiwat ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดงานเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในห้วงเดือนสำคัญวันแม่แห่งชาติ โดยมี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน จากนั้นได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และเยี่ยมชมนิทรรศกาลเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา

พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยให้พสกนิกรชาวไทยได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงข้างพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนไทย การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปะพื้นบ้าน และงานหัตถศิลป์ อันงดงามหลากหลายสาขา ล้วนส่งผลให้ราษฎรมีงานอาชีพ มีรายได้ มีสุขภาพดี และมีความมั่นคงในครอบครัว น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเอื้ออาทรต่อราษฎรทุกหมู่เหล่า พระมหากรุณาธิคุณ แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้นำพาความผาสุกร่มเย็น ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศสืบไป

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดแสดง พระราชกรณียกิจของพระองค์ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็นโซนต่าง 7 ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย โซนที่ 1 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ,โซนที่ 2 หนังสือของแม่ ,โซนที่ 3 การแสดงและสาธิตการขยายภัณฑ์บอนสี “ต้นไม้ทรงโปรด” ,โซนที่ 4 การแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ,โซนที่ 5 การแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ,โซนที่ 6 FOOD FOR MOM และโซนที่ 7การแสดงและจำหน่ายผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งการรับชมวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ การจัดแสดงพระราชประวัติ จุดลงนามถวายพระพร โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนนราธิวาสที่ได้เข้าร่วมโครงการคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำหน้าที่เป็น “มัคคุเทศก์น้อย” ถ่ายทอดรายละเอียดของนิทรรศการ จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมชมได้ ตั้งแต่ วันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 -17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า