เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อเครื่องแบบ ทสปช. ( 3,500,000 บาท )

40
650628-002