เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อโสต ทัศน ( 1,738,000 บาท )

38
650628-001