เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ ไตรมาส ๓ (ห้วง เม.ย. – มิ.ย. ๖๕) ครั้งที่ ๔ (๑,๔๙๘,๔๒๖)

25
650608-02